Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Paselahome.pl udostępnianego przez JDG Anna Gliwińska-Pasela, Gotkowice 81b, 32-048 NIP 6371991488.
Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.

1. Definicje
2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i usług
3. Warunki świadczenia usług
4. Rodzaje i zakres świadczonych usług
Za pośrednictwem Serwisu (Paselahome.pl) Administrator świadczy usługi:
5. Reklamacje
Użytkownik ma prawo do składania reklamacji z tytułu funkcjonowania Serwisu. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres: [email protected]. Administraror ustosunkuje się do Reklamacji w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamacje następują na drogą elektorniczną (adres e- mail).

6. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 do odwołania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem Paselahome.pl w ciągu 7 dni od wprowadzenia zmian.