Polityka prywatności

1. Definicje
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w szczególności w następujących celach i na następujących podstawach: Dane osobowe Użytkownika wraz z innymi danymi pochodzącymi np. z plików cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na dopasowywaniu treści Serwisu, w tym reklam, do zainteresowań, preferencji, oczekiwań i lokalizacji Użytkownika. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Informacja o plikach cookies
5. Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy dane osobowe Użytkownika tylko przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli dane nie są niezbędne do innych celów niż ten, którego zgoda dotyczyła) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych (o ile dane nie są niezbędne do przetwarzania w celu innym niż ten, którego dotyczy sprzeciw). Po tym czasie dane osobowe Użytkownika podlegać będą usunięciu lub zanonimizowaniu w taki sposób, by nie było możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika w oparciu o zanonimizowany zestaw danych. W niektórych wypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane dłużej, w szczególności, gdy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa.

6. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług oraz firmom współpracującym. W szczególności dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane firmom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora, firmom hostingowym, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), pośrednikom w obrocie nieruchomości, notariuszom (w zakresie usług pośrednictwa oraz / lub realizacji transakcji kupna / sprzedaży). Dane Użytkownika mogą zostać również ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Informujemy, że na zasadach szczegółowo określonych w przepisach RODO Użytkownikom przysługują m.in. następujące uprawnienia: